8.10.2015

Světelná Řeč/ Light Language

/scroll down for English/

Mluvená nebo zpívaná Světelná řeč je řečí benevolentní lásky a světla a má mnoho dialektů. Některé z těchto dialektů jsou prvozemské jazyky,hvězdné jazyky nebo andělské kódy.
Světelná řeč je galaktickým jazykem lásky a světla.Pro ty kteří jí slyší (a mluví jí),nese kódování pro frekvenční léčení,aktivaci DNA a je použita při léčebných záležitostech,tónování,meditování a vylaďování....

Pokud je k vám promlouváno světelným jazykem,ucítíte vibrace této řeči ikdyž nerozumíte tomu,co dělá.Někdo říká,že zní povědomě,jakoby z daleké minulosti.Jiný pláče,když ji slyší.Není nezbytné rozumět tomu,co je řečeno – jen při záměru léčení nebo záměrného tónování je umožněn tok energie do správného místa ve vaší energetické struktuře.Světelný jazyk je darem vyššího dimenzionálního frekvenčního léčení.Tato slova jsou energie,zvuky a vibrace.Jsou darem ducha,k zažehnutí potenciálu vaší nečinné 12-ti vláknové DNA.To samé se týká psaného jazyka světla a Světelného jazyka ve formě takzvané posvátné geometrie...

Jazyk Světla

 je již kódován v každé buňce našeho těla....

Všichni máme tyto světelné kódy v sobě před-kódovány k probuzení.

Tyto nečinné/spící kódy jsou probouzeny světlem vyplněnými posvátnými geometrickými tvary- Jazykem Světla.Posvátná geometrie je cesta přijímání informací a energie k urychlení Procesu Vzestupu.Jazyk Světla jak proudí z “vyšších“ dimenzí do našeho světa nese elektromagnetické nápisy zakódované v geometrických tvarech.Přímé učení na buněčné úrovni,vyslyšené naší DNA.

Posvátná Geometrie,Dívání do Slunce,Barvy,Mluvený Světelný Jazyk,Zpívaný Světelný Jazyk-to vše je Světelným Jazykem,který probouzí naše Božské kódy...

---------------------------------------------

Light Language

Spoken or sung Light language is a language of benevolent love and light and has many different dialects. Some of those dialects are early earth languages , star languages or angelic codes.
Light Language is the galactic language of love and light. For those who hear it (and speak it) It carries encodements for frequency healing, activating DNA, and it is used for healing issues, for toning, meditating, and aligning...

If you have ever had light language spoken to you, you will feel the vibrations of this language even if you don't understand what it does. Some say it sounds familiar, from long ago past. Some cry when they hear it.
It is not necessary to understand what is being said- only in the intention of the healing or toning with the intent will facilitate the flow of energy to the right place in your energetic structure. Light language is the gift of higher dimensional frequency healing. These words are energy, sound, and vibration. They are gifts from spirit, to spark your dormant 12-strand DNA potential.The same goes for the written language of light and Light language of form the so-called sacred geometry...

The Language of Light

It is already pre-coded into every cell of our body...

We all have this light codes in us pre-coded to awakening.

These dormant codes are awakened by light filled sacred geometric shapes, the Language of Light. Sacred geometry: a way of receiving information and energy to accelerate the Ascension Process. The Language of Light as it flows from "higher" dimensions into our world holds an electromagnetic inscription encoded in the geometric shapes. A direct teaching on your cellular level, heard by your DNA.

Sacred geometry,SunGazing, Colours, Spoken Light Language, Sung Light Language , is all Light Language that awakens your God `s codes ...


Vědomí/Consciousness

Autor/Author: Keeper of the Platinum Ray

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu
Zdroj/ Source: Keeper of thePlatinum Ray /Facebook

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.